ข่าวการศึกษา

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาและดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างได้ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น จำนวน 9 คน เพื่อรับรางวัลเข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท กำหนดมอบรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 2563

          ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่คุรุสภากำหนด อาทิ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่ขอรับรางวัลต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสภาในประเภทเดียวกันมาก่อน เป็นต้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

          การขอรับรางวัลคุรุสภา มี 2 วิธี ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเสนอผลงานด้วยตนเอง (ต้องไม่ให้บุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ำอีก และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้) และได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง

          การเสนอผลงาน ให้ผู้มีสิทธิเสนอผลงาน หรือเสนอชื่อ กรอกข้อมูลและรายงานผลงาน ตามแบบขอรับ การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ครบทุกข้อ โดยจัดทำจำนวน 1 เล่ม ใช้กระดาษขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 30 หน้า (ไม่รวมปก/คำนำ/สารบัญ) พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16pt พร้อมทั้งบันทึกลงแผ่น CD  DVD  หรือ Flash Drive  และบันทึก VDO การสอนจริง การใช้นวัตกรรมการบริหาร หรือการใช้นวัตกรรมการนิเทศตามประเภทที่ส่งผลงาน ความยาวไม่เกิน 20 นาที หากเกินจำนวนหน้าที่กำหนด ไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย และไม่ส่งไฟล์ผลงาน จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ และขอสงวนสิทธ์ไม่ส่งผลงานคืน

          การส่งผลงาน ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ จะต้องยื่นเสนอผลงานภายในกำหนดของหน่วยงานต้นสังกัด แบ่งออกเป็น

          กรณี ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัด ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่  2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เฉพาะในส่วนภูมิภาคที่ขึ้นตรงกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) ให้ส่งผลงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ตนปฏิบัติงานอยู่ 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เฉพาะในกรุงเทพมหานคร) ส่งผลงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๕ จังหวัด (นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา สงขลา สตูล) ส่งผลงาน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5) สังกัดหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ส่งผลงาน ณ  หน่วยงานต้นสังกัด   

          กรณี ผู้บริหารการศึกษา ให้เสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของตน

          ทั้งนี้ วิธีการคัดเลือกให้ดำเนินการตามประกาศฯ ของคุรุสภา โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ หน่วยคัดเลือก เพื่อรับฟังคำคัดค้าน และให้เสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 30 กันยายน 2562    

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button