ข่าวการศึกษา

ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 7/2562

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติการสอนตามวิชาเอก ซึ่งสถาบันที่จัดการเรียนการสอนจะต้องทราบว่าผู้เรียนเรียนวิชาเอกอะไร โดยดูตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้คนกลุ่มนั้นสอบตรงตามวิชาเอก เช่น ผู้เรียนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เป็นครูคณิตศาสตร์ สอนในวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) จะต้องสอบวิชาชีพครูควบคู่กับวิชาเอกคณิตศาสตร์ และจะต้องทำความเข้าใจกับทุกสถาบันที่เปิดสอน

          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่เรียนในสายวิชาชีพครู จะมีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ไม่ได้จบทางการศึกษา และกลุ่มที่ 2 นิสิตนักศึกษาปี 3 หรือปี 4 ที่ไม่ใช่สาขาการศึกษา เหตุผลที่เปลี่ยนเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เป็นมาตรฐานวิชาชีพครูในหลักสูตรเก่า 11 มาตรฐาน แต่มาตรฐานวิชาชีพปัจจุบันจะเน้นกลุ่มความรู้เป็นหลัก ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

          รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางวัลต่าง ๆ ของคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย
1) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562
2) รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2562
3) รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
4) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 และ
5) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 11 ประเภท ซึ่งมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมา คือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล หากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ได้รับรางวัล หรือเรียกรางวัลคืน แล้วแต่กรณี

ที่มา : ศธ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button