ข่าวการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ….
2. ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ….
และ
3. ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. ….

รายละเอียด(ฉบับเก่าและฉบับใหม่)ดังไฟล์แนบด้านล่าง
หากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ คลิกที่นี่

    1. ระเบียบฯ การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖(เก่า).pdf 
    1 ร่างระเบียบฯ การควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน(ใหม่).pdf 
    2. ระเบียบฯ การพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ๒๕๔๘(เก่า).pdf 
    2 ร่างระเบียบฯ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา(ใหม่).pdf 
    3.ระเบียบฯ ทะเบียนนักเรียน ๒๕๓๕(เก่า).pdf 
    3 ร่างระเบียบฯ ทะเบียนนักเรียน(ใหม่).pdf 

Back to top button