ข่าวการศึกษา

ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการ สกสค. กรณีแต่งตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่บ. ๑๘๓/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่บ. ๑๘๗/๒๕๖๒ ระหว่างนายอรรถพล ตรึกตรอง (ผู้ฟ้องคดี) กับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) (ผู้ถูกฟ้องคดี)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมกับผู้สมัครอีก ๓ ราย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติคัดเลือกให้นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการ สกสค. ได้มีคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ  สกสค. โดยให้มาทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติและคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนมติและคำสั่งข้างต้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ศาลปกครองกลางพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  สกสค. โดยตำแหน่งการประชุม  ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย ถือว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นคู่กรณีเสียเองในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหนึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. อันเป็นเหตุสภาพภายนอกที่ผู้ฟ้องคดีมิอาจเข้าร่วมประชุมเพื่อลงมติคัดเลือกได้ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. ได้ รวมทั้งไม่อาจมอบอำนาจบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อออกเสียงเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. ได้ด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสกสค.เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนนายวิมลฯจึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. ไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้คู่กรณีมิได้กล่าวอ้างศาลยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามข้อ ๙๒ ของระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯพ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการสรรหาฯ รับพิจารณาผู้สมัครราย นายณรงค์ แผ้วพลสง และนายวิวัฒน์ อ้นน่วมและประกาศรายชื่อให้ผู้สมัครทั้งสองรายเป็นผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ และต่อมา คัดเลือกให้นายณรงค์ฯ เป็นหนึ่งในรายชื่อที่เสนอผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งที่ผู้สมัครทั้งสองรายยื่นเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๓ (๑) ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

พิพากษาให้เพิกถอนมติผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เฉพาะส่วนที่มีมติให้นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสกสค. และเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ได้มีมติและคำสั่งดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

สำนักงานศาลปกครอง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการ สกสค. กรณีแต่งตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ไฟล์ : คำตัดสิน ศาลปกครอง สกสค.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button