สื่อการสอน

ดาวน์โหลดหนังสือ คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน ในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ

จากการดําเนินการที่ผ่านมา แม้ว่าสํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ข้าราชการหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐ ซึ่งมีจํานวนมากกว่า 2 ล้านคน สํานักงาน ก.พ. จึงเห็นควรพัฒนาชุดการเรียนรู้ “อาเซียน กูรู” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและคําศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลาง ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้บุคลากรภาครัฐ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้ทางสํานักงาน ก.พ. จึงทําความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดทําหนังสือเรื่อง “คําศัพท์ไทย-อังกฤษ สําหรับติดต่อราชการและ การประชุมระหว่างประเทศ” เพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภาครัฐ ทุกระดับ หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รับความรู้และเพลิดเพลินไปกับหนังสือชุดนี้

ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลดหนังสือ คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลดหนังสือ คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button