ข่าวการศึกษา

ให้ออกจากราชการโดยพลัน ครูผู้ดูแลเด็ก 98 ราย เหตุคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้มีหนังสือด่วนที่สุด จาก สำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่องการพิจารณาคุณวุฒิทางการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน

โดยมีเนื้อหาใจความสำคัญว่า ในการพิจาณา คุณวุฒิทางการศึกษา ของ ครูผู้ดูแลเด็ก  ด้วยคุณวุมิอื่นที่ไม่ใช่ปริญญาตรีทางการศึกษา  และมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี  โดยระบุว่า คุณวุฒิดังกล่าว ไม่สามารถนำมาใช้ในการบรรจุแต่งตั้งได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จึง ให้นายกเทศบาล  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สั่งให้ผู้นั้น (98 ราย) ออกจากราชการโดยพลัน  ตามหนังสือที่อ้างถึงนี้

เอกสาร : การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน
(http://www.dla.go.th/…/typ…/2019/8/22267_1_1566890289884.pdf) ที่มา เพจ ท้องถิ่นไทย

ให้ออกจากราชการโดยพลัน ครูผู้ดูแลเด็ก 98 ราย เหตุคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้ ให้ออกจากราชการโดยพลัน ครูผู้ดูแลเด็ก 98 ราย เหตุคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button