ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจําปี พ.ศ. 2562

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจําปี พ.ศ. 2562 ประเภทบุคคล จํานวน 462 รางวัล และประเภทหน่วยงาน จํานวน 50 รางวัล รวมจํานวนทั้งสิ้น 512 รางวัล ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button