ข่าวการศึกษา

กรมบัญชีกลาง ชี้แจงกรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ

เรื่อง ระบบราชการกับการจ้างลูกจ้าง เรียน คุณเอกวิภาวดี คอลัมน์จดหมายถึงเดลินิวส์

ตามที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (คอลัมน์จดหมายถึงเดลิ นิวส์) ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้เผยแพร่จดหมายของ ประชาชนผู้รักความเป็นธรรม เรื่องระบบราชการไทย ในเนื้อ ความของจดหมายแจ้งว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สั่ง การให้หน่วยงานราชการ เช่น สํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้ปรับเปลี่ยนการว่าจ้างครู ธุรการจากลูกจ้างชั่วคราวธรรมดา เป็นประเภทจ้างเหมารวมทั่ว ประเทศนั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวจากเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ พ.ศ. 2542 กําหนดโดย สรุปว่า การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ส่วนราชการ จะต้องจ้างจากงบบุคลากรที่มีรายการค่าจ้างชั่วคราวหรืองบอื่นๆ ที่มีรายการค่าจ้างชั่วคราว และหากจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของ ตําแหน่งและวุฒิการศึกษา ส่วนราชการสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง กรมบัญชี กลาง

ดังนั้น การที่ส่วนราชการจะจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเงินงบประมาณที่สํานักงบ ประมาณจัดสรรให้แก่ส่วนราชการ กรณีของ สพฐ.หากสํานักงบ ประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังกล่าว และจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของตําแหน่งและวุฒิ สพฐ.สามารถดําเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยไม่ต้องขอ ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เผย แพร่ข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบต่อไปด้วย จักขอขอบคุณเป็น อย่างสูง กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง โทรศัพท์ 0-2127-7455

ขอแสดงความนับถือ  นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ขอบคุณที่มาของข่าว กรมบัญชีกลางและสำนักพิมพ์เดลินิวส์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button