ข่าวการศึกษา

สช. มีคำสั่งให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อยู่ในความควบคุม

วันนี้เว็บไซต์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เผยแพร่ข่าว เรื่อง สช. มีคำสั่งให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากกรณีที่ นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ (อดีต ผอ.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) และนายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถูกสั่งพักงาน และโยกย้ายโดยคณะกรรมการสภาคริสตจักรในประเทศไทย จนเป็นเหตุให้เกิดการรวมกลุ่ม Save BCC ขึ้น เพื่อเรียกร้องให้ทบทวนการดำเนินการดังกล่าวนั้น โดยช่วงสายวันนี้ (28 พ.ย. 62) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เดินทางไปที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมได้นำคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 2/2562 เรื่อง ให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาประกาศให้ทุกคนได้ทราบ โดยหนังสือคำสั่งระบุว่า

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ด้วยเป็นที่ปรากฏว่า เกิดกรณีปัญหาภายในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากการบริหารจัดการของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในฐานะผู้รับใบอนุญาต ได้มีคำสั่งพักงานผู้อำนวยการ (นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์) และผู้จัดการ (นายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี) และภายหลังมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง 2 พ้นจากหน้าที่ด้วยเหตุข้อกล่าวหาเรื่อง การจัดซื้อที่ดินและกิจการโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน (โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา) ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จนมีการชุมนุมประท้วงคัดค้านจากนักเรียน ครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ในเหตุการณ์สั่งพักงานและการให้พ้นจากหน้าที่ของผู้อำนวยการ และผู้จัดการที่ไม่เป็นธรรม การชุมนุมประท้วงของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของนักเรียน ได้ดำเนินการมาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 เดือน และเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้งการนำเงินของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไปจัดซื้อที่ดินและกิจการโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน (โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา) ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน อีกทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ถือเป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การดำเนินการของโรงเรียน เนื่องจากมูลค่าของการจัดซื้อที่ดินเป็นเงินจำนวนมาก มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (2) และ (5) ประกอบกับมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 จึงสั่งให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อยู่ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ และผู้จัดการส่งมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสรรพสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สินของโรงเรียนในระบบ ตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนในระบบนั้น ให้แก่ คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบภายใน 7 วัน

อนึ่ง ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้ ผู้ใดไม่พอใจในคำสั่งนี้ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามความในมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ภายใน 30 วัน

สช. มีคำสั่งให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อยู่ในความควบคุม สช. มีคำสั่งให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อยู่ในความควบคุม

ขอบคุณที่มา : สช.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button