ข่าวการศึกษา

สสวท.เชิญการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ

สสวท.เชิญการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ

สสวท. ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ สสวท.กำหนด สมัครเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รายละเอียดของโครงการ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเพิ่มตัวชี้วัดด้านวิทยาการคำนวณที่มีเป้าหมายเพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบอันเป็นทักษะสำหรับผู้สร้างนวัตกรรมให้แก่เยาวชน

เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ สสวท. จึงจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน รวม 2,400 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิทยาการคำนวณ  ช่วยขับเคลื่อนและจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเป้าหมาย และเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา 2 วัน

เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มีดังนี้

  • โรงเรียนใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณที่พัฒนาโดย สสวท.
  • โรงเรียนเคยส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาการคำนวณ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรมครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่ คลิก

ที่มา : สสวท.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button