ข่าวการศึกษา

มติ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้ศึกษานิเทศก์สอบ รอง ผอ.สถานศึกษาได้

วันนี้ ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือที่ ศธ 0602.6/160 เรื่อง การให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ฯ 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขออนุมัติให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่เคยดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีและ 2 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ผู้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่เคยดํารงตําแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป เป็นผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้

มติ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้ศึกษานิเทศก์สอบ รอง ผอ.สถานศึกษาได้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button