ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัคร สอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ออกไปก่อนจนกว่า สพฐ. จะแจ้งอีกครั้ง

ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัคร สอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ออกไปก่อนจนกว่า สพฐ. จะแจ้งอีกครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 4 ข้อ คือ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. ให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครูและบุคลากร ทําหน้าที่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

๓. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานการดําเนินการกับทางจังหวัดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD-19) ในกรณีการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยี ในการบริหารและปฏิบัติงานแทน

๔. ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ 5 เมษายน ๒๕๖๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เลื่อนไปจนกว่าสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัคร สอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ออกไปก่อนจนกว่า สพฐ. จะแจ้งอีกครั้ง

หนังสือเลขเดิมก่อนหน้า : https://rukkroo.com/22630/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button