ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกธิการ
ตามที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่หลักในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมวิเคราะห์แนวโน้ม และบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลิตข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งจัดส่งข้อมูลต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องประกอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชนและสาธารณชน ผ่านกลไกภาคสื่อสารมวลชน นั้น

เพื่อให้มีการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอมและดำเนินการตอบสนองข้อมูลแก่ประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขป้องกันข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. มาตรการในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.1 จัดตั้งหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประสานงานกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมของสำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้หน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ดังนี้
(1) ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบข่าวที่ได้รับจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลเท็จ และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทราบด้วย

(2) ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม ระดับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยแจ้งให้หน่วยประสานงานดังกล่าวตรวจสอบ และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ ทราบว่าข่าวได้รับแจ้งจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นข่าวที่เป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลเท็จ และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว ให้หน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ ทราบด้วย

1.2 จัดตั้งหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการ ในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมของสำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจสอบ แจ้งผลการตรวจสอบ และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมของสำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ. ขึ้น โดยให้มีกรอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม  โดยการตรวจสอบข่าวที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ที่ได้รับแจ้งจากหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลเท็จ และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว ไปยังหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ ทราบโดยเร็ว

1.3 เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวปลอม ที่ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ สายด่วน 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง

1.4 กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการให้มีการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการตอบโต้และต่อต้านข่าวปลอม อาทิ การนำระบบ AI เข้ามาใช้ การเผยแพร่ข้อมูลจริงเชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อหลัก

1.5 เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวปลอมที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวปลอมดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าว อันควรดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าว พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

2. มาตรการในการป้องกันปัญหาข่าวปลอม

2.1 ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อข่าวปลอม แก่ผู้เรียน บุคลากร ชุมชนในพื้นที่ ด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์

2.2 ให้สถานศึกษาทุกระดับจัดอบรม สอนเสริม และเพิ่มทักษะ หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ

ประกาศ ณ วันที่  19  มีนาคม พ.ศ. 2563
นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ. โทร 02 628 6354
https://www.antifakenewscenter.com/

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : ศธ.630 องศา

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button