สาระไอที

5 แอปพลิเคชั่น ผู้ช่วยคุณครู

 1.  Kahoot
Kahoot! – ThaiApp Center Thailand Mobile App & Games
ที่มา : https://www.thaiappcenter.com/kahoot/
 • สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย
 • ใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนเป็นรีโมทกดตัวเลือก
 • สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

2.  Plicker

244e203e.plickerssplash2
ที่มา : https://www.iphonemod.net/plickers.html
 • สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย
 • ใช้โค้ดเฉพาะจากเว็บไซต์พิมพ์ในกระดาษโดยการหมุนตัวเลือก A B C D ในโค้ดแทนการเลือกตอบ
 • ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
 • สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

3. Zipgrade

 • ใช้กระดาษคำตอบจากเว็บไซต์ให้นักเรียนฝนคำตอบด้วยดินสอ 2B
 • ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
 • ประมวลผลคะแนนรายบุคคล

4. Camscaner

 

18
ที่มา : https://www.iphonemod.net/10-application-for-learning-semester.html
 • สแกนเอกสารหรือหน้าหนังสือต่างๆ
 • เก็บไฟล์ในรูปแบบไฟล์ JPG หรือ PDF ได้

5. Student Messenger

 • เพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียน
 • บริหารจัดการข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ข้อมูลการมาเรียน ข้อมูลด้านสุขภาพ ผลการเรียน ความประพฤติ และแผนที่บ้านของนักเรียน เป็นต้น
Back to top button