ข่าวการศึกษา

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ( กำหนดการรางวัลพระราชทาน )

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ( กำหนดการรางวัลพระราชทาน )

🅰️1. กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่ได้ประกาศ “ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562” ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกฯ
กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศผลการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

🅰️2. แผนการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 มีดังนี้
✅2.1 สถานศึกษายื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
✅2.2 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
✅2.3 การประเมินระดับระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
✅2.4 การประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินไปยัง สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564

🅰️3. สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำลังดำเนินการเสนอโครงการให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานตามโครงการฯ โดยจะแจ้งจัดสรรงบประมาณและรายละเอียดการดำเนินงานไปยังเขตพื้นที่การศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ขอบคุณที่มาเพจท่าน :  Wisanu Sapsombat ผอ.สทศ. สพฐ.ศธ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button