ข่าวการศึกษา

คุรุสภาประกาศผลพิจารณาคัดเลือก ผู้ได้รับรางวัลของคุรุสภา(คุรสดุดี/ภาษาไทยดีเด่น/ครูผู้สอนดีเด่น/รางวัลคุรุสภา)ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ระดับจังหวัด ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ได้ประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ระดับจังหวัด ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 4 รางวัล

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ระดับจังหวัด ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. รางวัลคุรุสภา จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 คน ได้แก่ นางชาฎา สงมะเริง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นางพวงผกา แสงเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
  2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่ นายประจักษ์ น้อยเหนื่อย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
  3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จำนวน 11 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น นางวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นางเมย์ เนาวรัตน์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น นางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนากุล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น นางสาวกัญญาวีร์ เทียนขุน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดอมรินทราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น นายพงศธร บุญชิต ตำแหน่ง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) นางชญาน์นันท์ ไชยมานันต์ ตำแหน่งครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น  นางสาวประภัสสร นรวรรณ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ ครูผู้สอนอาชีวศึกษาดีเด่น (ปวช.)
    ว่าที่ร้อยตรีจิรายุทธิ์ อ่อนศรี ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  4. รางวัลคุรุสดุดี จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 37 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 15 คน และ ศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 คน

ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศ

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button