ข่าวการศึกษาข่าวชาวบ้าน

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและการจ่ายบำนาญ ประจำปี 2563 เงินออกวันไหนเช็คได้เลย

ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และ เงินข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2563

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและการจ่ายบำนาญ ประจำปี 2563 เงินออกวันไหนเช็คได้เลย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและการจ่ายบำนาญ ประจำปี 2563 เงินออกวันไหนเช็คได้เลย

กรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2563

      นางสาวิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 วัน กรมบัญชีกลางได้ปรับการจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคม 2563 ให้เร็วขึ้น จากเดิมการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ กำหนดจ่ายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ส่วนการจ่ายเงินสำหรับผู้รับบำนาญ จากเดิมกำหนดจ่ายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ    ในการจ่ายเงินเดือน ที่กำหนดให้จ่ายก่อน 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน และการจ่ายเงินบำนาญที่กำหนดให้จ่ายก่อน 5 วันทำการสุดท้ายของเดือน สำหรับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญในเดือนถัดไปจะยังคงกำหนดจ่ายตามปฏิทินการจ่ายเดิม ดังนี้

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบำนาญ ปี พ.ศ. 2563 
เดือนวันที่โอนเงินเข้าบัญชี
บำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ
มกราคม24 ม.ค.28 ม.ค.
กุมภาพันธ์21 ก.พ.25 ก.พ.
มีนาคม24 มี.ค.26 มี.ค.
เมษายน23 เม.ย.27 เม.ย.
พฤษภาคม22 พ.ค.26 พ.ค.
มิถุนายน23 มิ.ย.25 มิ.ย.
กรกฎาคม22 ก.ค.24 ก.ค.
สิงหาคม24 ส.ค.26 ส.ค.
กันยายน23 ก.ย.25 ก.ย.
ตุลาคม22 ต.ค.27 ต.ค.
พฤศจิกายน23 พ.ย.25 พ.ย.
ธันวาคม23 ธ.ค.25 ธ.ค.

“การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0412.4/ ว 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ”  โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

ภาพจาก : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button