ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

บำเหน็จดำรงชีพ  คือ เงินที่รัฐจ่ายให้ผู้รับบำนาญขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ (คนละส่วนกับเงินบำนาญ) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบำนาญในการดำรงชีพให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

โดยให้สิทธิ์ขอรับได้รับในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. ผู้รับบำนาญที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี จะมีสิทธิได้รับไม่เกิน 200,000 บาท

2. ผู้รับบำนาญที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี ให้มีสิทธิขอรับได้ไม่เกิน 400,000 บาท (หากใช้สิทธิรอบ 1 ไปแล้วรับเท่าที่เหลือ แต่รวมแล้วไม่เกิน 400,00 บาท)

3. ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับได้ไม่เกิน 500,000 บาท (หากใช้สิทธิไปแล้วรอบ 1 ,2 รับเท่าที่เหลือ แต่รวมแล้วไม่เกิน 500,00 บาท)

อนึ่ง เงินส่วนนี้ไม่ใช่เงินกู้ ไม่ต้องจ่ายหนี้ แต่จะถูกนำไปหักออกจากเงินบำเหน็จตกทอด(30เท่าของบำนาญ)เมื่อผู้รับบำนาญเสียชีวิต

กฎหมายใหม่ มีผลกับข้าราชการท้องถิ่น ส่วนข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ มีผลก่อนหน้านั้นมาระยะหนึ่งแล้ว 

ขอบคุณ : บวร เทศารินทร์  ที่อธิบายไว้ในเพจ ครับ
ประกาศฉบับ PDF : ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button