ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ไม่นำผลการสอบ O-NET มาใช้ในการรับนักเรียน ม.1และม.4

ด่วนที่สุด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ไม่นำผลการสอบ O-NET มาใช้ในการรับนักเรียน ม.1และม.4

วันนี้ 13 มกราคม 2563  สพฐ. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2 )  ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือนี้ 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประกาศ ณ วันที่ 25  ธันวาคม พ.ศ. 2563
2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประกาศสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งแจงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีสถานศึกษาหายแห่ง ที่ต้องปิดทําการเรียนการสอน จากผลกระทบของการแพร่กระจายของเชื้อโรค ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดภาระให้แก่นักเรียน และลดความซ้ําซ้อนของการประเมินเป็นทางการศึกษา จึงได้ยกเลิกประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เฉพาะในการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ การดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ที่จะเข้ารับการทดสอนตามความสมัครใจ

รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคแก่นักเรียนทุกคน สถานศึกษาทุกแห่งมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

จึงแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยไม่นําผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


อนึ่งในคราวเดียวกันนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิด ความชัดเจน ถูกต้อง ในทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องบทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา บทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบทบาทของโรงเรียนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

นายอัมพร พินะสา เลขคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ไม่นำผลการสอบ O-NET มาใช้ในการรับนักเรียน ม.1และม.4 ด่วนที่สุด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ไม่นำผลการสอบ O-NET มาใช้ในการรับนักเรียน ม.1และม.4 ด่วนที่สุด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ไม่นำผลการสอบ O-NET มาใช้ในการรับนักเรียน ม.1และม.4

ด่วนที่สุด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ไม่นำผลการสอบ O-NET มาใช้ในการรับนักเรียน ม.1และม.4 ด่วนที่สุด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ไม่นำผลการสอบ O-NET มาใช้ในการรับนักเรียน ม.1และม.4

ขอบคุณที่มา : Wisanu Sapsombat ผอ.สทศ. สพฐ.ศธ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button