ข่าวการศึกษา

ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04004/ว 5554 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมที่ผ่านการประเมินผล การปฏิบัติงาน และหากอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี ให้รายงานส่งคืนสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชะลอการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน ให้ราชการรายใหม่ทดแทน จนกว่าจะมีการแจ้งจัดสรรคืน ความแจ้งแล้ว นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากมีสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งขอรับจัดสรรคืนอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการขอรับจัดสรรคืนอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงสถานศึกษาในสังกัด จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้

1. ให้จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และประสงค์จะรับการจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยทําสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 12 เดือน
2. ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี ให้รายงานอัตราว่างส่งคืนสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการจัดจ้างใหม่ได้ก็ต่อเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจัดสรรอัตราคืนให้เท่านั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าวข้างต้น ให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งสถานศึกษาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button