สาระความรู้

แนวทางป้องกันสถานที่ทำงานต้านโควิด New Normal

แนวทางป้องกันสถานที่ทำงานต้านโควิด New Normal

หลังจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลกและในประเทศไทยเองก็ประสบปญหาเรื่อง การระบาดของโรคในช่วงระยะแรกจนในขณะนี้ได้มีกระบวนการในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคได้ดีขึ้นมีการประกาศมาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับประชาชน และผู้ประกอบอาชีพหลายกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและลดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มวัยทำงานที่มีการทำงานในสถานที่ทำงานร่วมกัน ถือเป็นกลุ่มสำคัญในการลดการแพราระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากต้องมีการรวมกลุ่มกันทำงานในสถานที่ทำงานร่วมกัน และจากผลการสำรวจการดำเนินการ สนับสนุนมาตรการ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2563 โดย ทีมภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมโรค

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button