สาระความรู้

ประเภทการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

ประเภทการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ  สำนักทดสอบทางการศึกษาสพฐ.

1. การทดสอบระดับสถานศึกษา (การทดสอบปลายภาค/ปลายปี)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.1 การทดสอบปลายภาค/ปลายปีมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนแต่ละคนตามกรอบ มาตรฐานและตัวชี้วัดใน 8 กลมสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยสถานศึกษาสามารถกำหนดวันและเวลาในการทดสอบได้เองตามกรอบเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนดไว้ซึ่งใน ปีการศึกษา 2563 การสอบปลายภาค/ปลายปีสถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 และอนุมัติการจบการศึกษาในวันที่ 9 เมษายน 2564

1.2 สถานศึกษาสามารถกำหนดรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลปลายภาค/ปลายปี ได้หลากหลาย ตามความเหมาะสม เช่น การทดสอบ การซักถาม การสัมภาษณ์ การสอบภาคปฏิบัติ และการสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น

2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวมของประเทศ ตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

2.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2.1.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการประเมินผู้เรียนในแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับชั้น วันสอบ วันประกาศผล
ป.6 13 มีนาคม 2564 21 เมษายน 2564
ม.3 13 – 14 มีนาคม 2564 22 เมษายน 2564
ม.6 27 – 28 มีนาคม 2564 27 เมษายน 2564

2.1.2 ปีการศึกษา 2563 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนในระดบชั้น ป.6 และม.3 ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการทดสอบตามความสมัครใจของแต่ละคน ส่วนในระดบชั้น ม.6 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการทดสอบตามปกติ

2.2 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
2.2.1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียนชั้น ป.3 จำนวน 2 ด้าน คือความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน

2.2.2 กำหนดการทดสอบ คือสอบวันที่ 24 มีนาคม 2564 และประกาศผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ∙ นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเสนอรูปแบบและแนวทางดำเนินงานการทดสอบให้ระดับนนโยบายพิจารณาตัดสินใจ

3. การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดบมหาวิทยาลัย (TCAS)

3.1 การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดบมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดเหมาะสมที่จะสามารถเข้าเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ โดยที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้ดำเนินการและกำหนดวันเวลาการทดสอบ

3.2 การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดบมหาวิทยาลัยฯประกอบด้วย การทดสอบ GAT/PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาและนำคะแนนดังกล่าวไปยื่นผ่านระบบ TCAS

3.3กำหนดการสอบการทดสอบ GAT/PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2563 ดังนี้

การทดสอบ วันสอบ วันประกาศผล
GAT/PAT 20-23 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564
วิชาสามัญ 9 วิชา 3-4 เมษายน 2564 29 เมษายน 2564

ขอบคุณที่มา : สทศ.สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button