ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และตัดสินผลการเรียน ตามเกณฑ์ ที่สถานศึกษากำหนด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. การตัดสินผลการเรียนรู้ายวิชา ให้นำคะแนนระหว่างเรียนรู้วมกับคะแนนปลายปี/ ปลายภาค ตามสัดส่วนที่สถานศึกษากำหนด
2.1 คะแนนระหว่างเรียน หรือคะแนนกลางภาค
กรณีสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย และยังต้องเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบ อื่น ๆ ที่ไม่ใช้เรียนปกติในชั้นเรียน สถานศึกษาสามารถพิจารณาจากใบงานที่มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมขณะจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ การตอบคำถาม การพูดคุย การเสนองาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอไลน์ เฟซบุ๊ค เป็นต้น เพื่อบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
2.2 คะแนนปลายปี/ปลายภาค
กรณีสถานการณ์โควิต-19 ยังไม่คลี่คลาย และยังต้องเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบ อื่น ๆ ที่ไม่ใช้เรียนปกติในชั้นเรียน สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบโดยข้อสอบเพียงอย่างเดียว อาจพิจารณาจากผลงาน/ชิ้นงาน แฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่าทางไลน์ ซูมหรืออื่น ๆ ได้ ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของนักเรียนี้เป็นสำคัญ

3. การเลื่อนชั้น
3.1 ระดับประถมศึกษา นักเรียนยังต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนรู้เพียงพอต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่กำหนด ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
3.2 ระดับมัธยมศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กรณีสถานการณ์โควิต-19 ยังไม่คลี่คลาย และยังต้องเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช้เรียนปกติในชั้นเรียน สถานศึกษาสามารถกำหนดแนวทางการนับเวลาเรียนการจัดการเรียนการสอนผ่าน ออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช้เรียนปกติในชั้นเรียน หรือนับเวลาที่นักเรียนใช้ในการทำผลงาน/ชิ้นงาน ตามที่ครูมอบหมาย และให้สถานศึกษาำเนินการตามแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

4. การกำหนดวันสอบปลายภาค/ปลายปี ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละ สถานศึกษา

5. วันสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ยังคงเป็นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการคือวันที่ 9 เมษายน 2564 กรณีสถานศึกษาำเนินการวัดและประเมินผลยังไม่เสร็จสิ้น และอนุมัติการจบการศึกษาในรุ่นปกติไม่ทันตามกำหนดเวลา (9 เมษายน 2564) สถานศึกษาสามารถ พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษาได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ค้านึงถึงประโยชน์ของนักเรียนี้เป็นสำคัญ จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563 สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา / ผอ.สทศ.สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button