ข่าวการศึกษา

สมศ.ติวเข้มผู้ประเมินภายนอกออนไลน์ ด้วยแนวคิดการประเมินแบบ Social Distancing จัดเต็มทุกองค์ความรู้ หวังลดข้อกังวล – เสริมความมั่นใจให้กับสถานศึกษา

สมศ.ติวเข้มผู้ประเมินภายนอกออนไลน์ ด้วยแนวคิดการประเมินแบบ Social Distancing จัดเต็มทุกองค์ความรู้ หวังลดข้อกังวล – เสริมความมั่นใจให้กับสถานศึกษา

กรุงเทพฯ 28 มกราคม 2564  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.เปิดหลักสูตรออนไลน์อบรมพัฒนาศักยภาพตนเองและปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอก สมศ. ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ  ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินสถานศึกษาในช่วงการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกมีความพร้อมก่อนทำการประเมินจริง ซึ่งมีหัวข้อสำคัญดังนี้ 1.หลักแนวคิดสำหรับการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 2.แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 3.ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19 พร้อมเชิญชวนผู้ประเมินทบทวนความรู้ซ้ำผ่านทางเฟซบุ๊ก สมศ. ที่  https://www.facebook.com/onesqa

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. กล่าวว่า สมศ. ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพและปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอกทั้งผู้ประเมินเดิมและผู้ประเมินใหม่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทวัตถุประสงค์พิเศษ  ด้านการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกในปี 2564 เป็นไปตามแนวทางที่ สมศ. กำหนด และสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งการอบรมผู้ประเมินนอกผ่านช่องทางออนไลน์เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างไรก็ตามการอบรมและปฐมนิเทศผู้ประเมินภายนอกในครั้งนี้ สมศ.ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ รวมถึงแนวทางที่ผู้ประเมินภายนอกจะต้องดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในปี 2564  เพื่อให้การประเมินมีทิศทางเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดภาระและป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนแก่สถานศึกษา เนื่องจากขณะนี้สถานศึกษาบางส่วนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และบางส่วนยังคงจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอน สำหรับหัวข้อในการอบรมและปฐมนิเทศผู้ประเมินฯ จาก สมศ.กำหนดไว้ดังนี้

  • หลักแนวคิดสำหรับการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ยึดหลักความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในแต่ละระดับและประเภท เป็นการประเมินโดยภาพรวม (Holistic) ไม่มีการตัดสินผลว่าผ่านหรือไม่ แต่เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนา
  • แนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19
  • เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกจากการวิเคราะห์ SAR และการประเมินโดยการตรวจเยี่ยม (Site Visit)
  • แนวทางในการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วยมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภายนอกในสถานศึกษาแต่ละระดับ และประเภท

ดร.นันทา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ผู้ประเมินภายนอกที่จะเข้าประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 2564 จะต้องผ่านการปฐมนิเทศและอบรมแนวทางสำหรับการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทุกขั้นตอนก่อนจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่สถานศึกษา ต่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอกทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างดี และกรณีที่ผู้ประเมินภายนอก ต้องการทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเพิ่มเติมสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ช่องทาง เฟซบุ๊กของทาง สมศ. ที่ https://www.facebook.com/onesqa

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

#สมศ  #ประเมินภายนอก  #กระทรวงศึกษาธิการ #โควิด19

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button