ข่าวการศึกษา

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง  โดยคุรุสภา

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ที่มีความประสงค์ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถยื่นคําขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยมีขั้นตอนดังนี้

คำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขั้นตอนที่  1

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ผ่านมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อขอรับเลขที่ส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา กรณีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จะต้องผ่านการทดสอบ 5 วิชา และประเมินสมรรถนะตามที่คุรุสภากำหนด

ขั้นตอนที่  2

เข้าใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง KSP Self-Service
https://selfservice.ksp.or.th
* กรณียังไม่เคยสมัครสมาชิก ให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ก่อน แล้วดำเนินการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่  3

ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ e-service โดยให้เลือกยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต KSP-Bundit

เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต > ครูไทย บันทึกข้อมูลค่าขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครูสำหรับ KSP-Bundit

ให้บันทึกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบคำขอเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบคำขอในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขั้นตอนที่ 4

ชำระค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หลังจากบันทึกคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เลือกเมนู  ใบอนุญาต > ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครูไทย > ตรวจสอบข้อมูลขอขึ้นทะเบียน และคลิกปุ่ม สีเขียว เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ระบบยังไม่รองรับการชำระผ่าน mobile Banking)
2. เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย
3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

*จุดบริการชำระค่าธรรมเนียมจะส่งข้อมูลการรับชำระค่าธรรมเนียมให้คุรุสภาภายใน 1-3 วันทำการ

ตรวจสอบคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเอกสารประกอบหลังจากยื่นคําขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและชําระคาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแลว เจาหนาที่จุดบริการงานคุรุสภา ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่ทานอยู จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารแนบประกอบ โดยจะดําเนินการภายใน 5 – 7 วันทําการ และแจงผลการตรวจสอบผานระบบ e-service

ขั้นตอนที่  5

ตรวจสอบคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเอกสารประกอบ

หลังจากยื่นคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว เจ้าหน้าที่จุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่ท่านอยู่ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารแนบประกอบ โดยจะดำเนินการภายใน 5 – 7 วันทำการและแจ้งผลการตรวจสอบผ่านระบบ e-service

ขั้นตอนที่  6

เสนอพิจารณาอนุมัติ

หลังจากผ่านการตรวจสอบและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แก่ผู้ที่ยื่นคำขอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ15 วันทำการหลังจากที่ตรวจสอบคำขอและชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่  7

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ

หลังจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติแล้วสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา เมนูตรวจสอบผลต่าง ๆ ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
http ://www.ksp.or.th/service/license_search.php สามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ทันที่ผ่านระบบ KSP Self-Service(รายละเอียดศึกษาในคู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ )

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

อ่านรายละเอียดและที่มา : https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28328

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button