ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 / 2564

ประกาศผลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 /2564

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ได้มีมติรับรองและเห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 เรียนบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ดังกล่าว จำนวน 32 วิชา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้ ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิชาจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผล หากเกินกำหนด ถือว่าผลการทดสอบและประเมินนั้นสิ้นสุดลง และต้องเข้าทดสอบและประเมินใหม่

นอกจากนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563หรือผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

ลิงค์ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วิชาชีพครู

วิชาการศึกษาปฐมวัย

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาจีน

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาสังคมศึกษา

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

วิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลปศึกษา

วิชาวิทยาการอาชีพ

วิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

วิชาอุตสาหกรรมศิลป์

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิชาการศึกษาพิเศษ

วิชาศิลปกรรม

วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วิชาคหกรรม

วิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

วิชาประมง

วิชาภาษาญี่ปุ่น

วิชาภาษาฝรั่งเศส

วิชาภาษาอาหรับ

วิชาภาษามาลายู

วิชาภาษาเวียดนาม

วิชาภาษาเกาหลี

วิชาภาษาเยอรมัน

วิชาภาษาบาลี

วิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ไม่มีผู้ผ่านการทดสอบฯ)

วิชาภาษาพม่า (ไม่มีผู้ผ่านการทดสอบฯ)

ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 7,080 คน

ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 ราย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button