ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.

ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดแนวทาง การสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน .ศ. ๒๕๖๐ โดยได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณรายจ่าย และลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และได้แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการจ้าง พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการ ตามแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน .ศ. 2560 โดยการจ้างบุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนควรคํานึงถึงการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วย 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button