ข่าวการศึกษา

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ในวันนี้ (5 พ.ค. 64) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและ Thailand 4.0 รวมทั้งร่างภาคผนวก 6 และภาคผนวก 7 เพื่อวางแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ ในคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจรายละเอียดสามารถสแกน QR code หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมของร่างฯ นี้🔻
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button