ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ครูพร้อม)

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ครูพร้อม)

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา ในสังกัด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสาม ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ “ครูพร้อม” ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียนและระยะเปิดภาคเรียน นั้น

เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ ในการเรียนรู้ของผู้เรียน การเตรียมพร้อมของครู รวมถึงเป็นคลังความรู้สําหรับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ และเป็นช่องทางหนึ่งของการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ จึงขอให้หน่วยงานต้นสังกัดได้เน้นย้ำ และสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้ตระหนักถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการเข้าถึง การเรียนรู้เป็นการเตรียมความพร้อมตามความสมัครใจของครู โดยไม่มีผลต่อการนับชั่วโมงเรียนหรือ การประเมิน และไม่ต้องรายงานผลการเรียนรู้ของครูแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Back to top button