ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ครูพร้อม)

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ครูพร้อม)

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา ในสังกัด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสาม ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ “ครูพร้อม” ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียนและระยะเปิดภาคเรียน นั้น

เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ ในการเรียนรู้ของผู้เรียน การเตรียมพร้อมของครู รวมถึงเป็นคลังความรู้สําหรับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ และเป็นช่องทางหนึ่งของการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ จึงขอให้หน่วยงานต้นสังกัดได้เน้นย้ำ และสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้ตระหนักถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการเข้าถึง การเรียนรู้เป็นการเตรียมความพร้อมตามความสมัครใจของครู โดยไม่มีผลต่อการนับชั่วโมงเรียนหรือ การประเมิน และไม่ต้องรายงานผลการเรียนรู้ของครูแต่อย่างใด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ครูพร้อม) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ครูพร้อม) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ครูพร้อม) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ครูพร้อม) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ครูพร้อม) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (ครูพร้อม)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button