หนังสือราชการข่าวการศึกษา

รวมคำถามวิทยฐานะใหม่ เกณฑ์ PA จาก ก.ค.ศ. พ.ศ. 2564

รวมคำถามวิทยฐานะใหม่ เกณฑ์ PA จาก ก.ค.ศ. พ.ศ. 2564

 

ไปอ่านคำถามที่มีคนถามไว้แล้ว ช่องทางติดตามประเด็น คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่
และช่องทางส่งคำถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่
โดยทางสำนักงาน ก.ค.ศ. จะทำการรวบรวมประเด็นความคิดเห็น เพื่อนำมาชี้แจงต่อไปค่ะ
นอกจากนี้ยังติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ได้ที่ : https://otepc.go.th/th/inform-services/pa.html

ตัวอย่างคำถาม คำตอบสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์  ก.ค.ศ.  ที่ลิ้งก์นี้  http://discuss.otepc.go.th/hrmn62_webboard_list.php?f=(webboard_group_ask_id~equals~5)

33. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?
32. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?
31. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2562 มีผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 จำนวน 2 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2562 – 2563 (16 พ.ค.2562-15 พ.ค.2564) จะสามารถนำมานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษากนิเทศก์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้หรือไม่
30. ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไม่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
29. ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้เดิม แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะต้องดำเนินการอย่างไร ?
28. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด ?
27. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ใด ?
26.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในปีงบประมาณใด หากผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงด้วยเหตุใด ๆ จะต้องดำเนินการอย่างไร?
25. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จะต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานอย่างไร ?
24. การยื่นคำขอของผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่อินเตอร์เนตเข้าไม่ถึง ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบ DPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งคำขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะได้อย่างไร และจะมีผลอนุมัติในวันใด
23. กรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยเหตุใดๆ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
22. นาย D ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จะสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่และสามารถยื่นได้เมื่อใด ?
21. กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ใช้ผลการประเมินตาม ว 17/2552 ในปีการศึกษาใด  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ก่อนวันที่ 1 ต.ค.2564 ประสงค์ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 แต่จะมีคุณสมบัติครบถ้วน หลังวันที่ 1 ต.ค.2564 จะสามารถยื่นคำขอตาม ว 17/2552 ได้หรือไม่ อย่างไร?
20. กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ ใช้ผลการประเมินตาม ว 17/2552 ในปีการศึกษาใด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประสงค์ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะสามารถนำรายงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ปีการศึกษาใด มาใช้ในการยื่นคำขอได้บ้าง ?
19. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไม่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
18. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม แต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
17. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในวันใด ?
16. นาย ข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จ ภายในวันใด ?
15. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูไม่ประสงค์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ หรือไม่  กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อายุ 58 ปี ไม่ประสงค์ยื่นคำขอรับการประเมินพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยหรือไม่
14. นาง ก. ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด ใหม่ (PA) จะสามารถนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 มารายงานรวมกับ PA ที่ผ่านเกณฑ์ อีก 2 รอบการประเมิน ได้หรือไม่ ?
12. ผู้ดำรงตำแหน่งครู ยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หรือ ว 21/2560 แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
11. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน จะต้องยื่นคำขอภายในวันใด ?
10. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ไม่เคยขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตาม ว 21/2560 มาก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 จะต้องยื่นคำขอภายในวันใด ?
9. ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องส่งผลงานทางวิชาการด้วย ผลงานวิชาการนั้นจำเป็นจะต้องเป็นผลงานวิจัยใช่หรือไม่ ?
8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ประสงค์จะยื่นคำขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?
7. เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ มีผลบังคับใช้ (1 ต.ค. 64) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ใช่หรือไม่ ?
6. เดิมดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ต่อมาได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ และสามารถยื่นได้เมื่อใด ?
5. บรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ไม่มีวุฒิปริญญาโท จะมีคุณสมบัติครบและสามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 วันที่ 1 กันยายน 2566 แต่หลักเกณฑ์ PA กำหนดให้ยื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ถ้าจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องทำอย่างไร ?
4. ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ใช้สิทธิ์ในการยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ไปแล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยไม่ได้เก็บผลงาน วฐ. 2 ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ไว้ หลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ (1 ต.ค. 2564) ถ้าจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ PA จะต้องดำเนินการอย่างไร และมีคุณสมบัติข้อใดบ้าง ?
3. สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาตรงกับวุฒิปริญญาตรี จะสามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?
2. สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มาแล้ว หลักเกณฑ์ PA เริ่มใช้บังคับ (1 ต.ค 2564 ) ครูต้องทิ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( วฐ. 2 ) ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 แล้วเริ่มเก็บผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ PA ใช่หรือไม่ ?
1. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูนำผลการประเมินตาม ว 21/2560 มาใช้ในการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
กรณีข้าราชการครู ประสงค์ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยมีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2564 ผ่านเกณฑ์ ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จะสามารถนำมานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ได้หรือไม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หารือกรณี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้รับการอนุมัติให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 จะสามารถยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้หรือไม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอหารือกรณี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ได้รับทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดยลาศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จะสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้หรือไม่ และสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่เมื่อใดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอหารือกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 โดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนต่อเนื่องจนถึงวันที่ยื่นคำขอ เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 หรือไม่ที่มา : เว็บไซต์ ก.ค.ศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button