พนักงานราชการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบ นิติกร จำนวน 51 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบ นิติกร จำนวน 51 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร :พนักงานราชการ          
ตำแหน่ง :นิติกร
เงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวน :51 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. การศึกษา ค้นคว้า กฎหมาย ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อยกร่างแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย
2. ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในภารกิจของกรม
3. การให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ
4. ให้คำปรึกษา หารือ แนะนำข้อกฎหมายแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของกรม ตีความข้อกฎหมาย ข้อตกลงและสัญญาต่างๆ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป
6. ตอบข้อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป
7. ให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรม
8. พิจารณาอุทธรณ์คำขอร้องการดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายของกรม
9. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นโจทก์หรือจำเลย
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :– ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและภารกิจ 2. ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน– ทักษะ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2542 8. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. ความรู้ ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ 2. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การคิดวิเคราะห์ บุคลิกภาพ ความสามารถในการสื่อสาร ความร่วมแรงร่วมใจ การบริการที่ดี
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน :ร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร :วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร :กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบ นิติกร จำนวน 51 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท
เว็บไซต์ :http://https://dsd.thaijobjob.com

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button