ข่าวการศึกษา

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (2/2564)

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (2/2564)

ประกาศสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ ๑ (๒/๒๕๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๔ วรรคสอง กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่ การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยหน่วยงานต้นสังกัด และหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาได้จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ ๔ ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศ คณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ภายนอกภายใต้สถานการณ์จําเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COMID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๗๖/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จําเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมิน ภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COMD-19 ครั้งที่ ๑ (๒/๒๕๖๔) จํานวน ๒๙ กลุ่ม พื้นที่จัดสรร ประกอบด้วย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button