ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้สถานศึกษา ติดตามการเคลื่อนย้ายของแรงงานกลับภูมิลำเนา ตรวจสอบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ให้หยุดเรียน เพื่อป้องกันการระบาดในโรงเรียน

ด่วนที่สุด เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ติดตามการเคลื่อนย้ายของคนงานกลับภูมิลำเนา ที่อยู่ใกล้สถานศึกษา

7 มิถุนายน 2564 เรื่อง
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศ ข้อกําหนดฉบับที่ 25  ทําให้ต้องมีการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งยังมีการประกาศปิดแคมป์คนงาน โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้ คนงานจํานวนมากอาจเดินทางกลับภูมิลําเนา โดยการเคลื่อนย้ายของคนงานอาจมีส่วนหนึ่งที่ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จะทําให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดติดตามการเคลื่อนย้ายของคนงานที่กลับภูมิลําเนาที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา ว่าในพื้นที่ ที่เป็นเขตบริการที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดอาศัยอยู่ ให้ประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอ จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลอําเภอ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่ รวมทั้ง ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เคลื่อนย้ายมาในพื้นที่ หากมีกรณีเช่นนี้ขอให้ตรวจสอบว่ามีนักเรียน ที่อยู่ในครอบครัว หรือเป็นญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและเกิดความเสี่ยงในการที่จะทําให้เกิดการระบาด ของโรค ให้นักเรียนกลุ่มเสียงเหล่านี้หยุดมาเรียน และดําเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดเร่งดําเนินการ รายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยทันที ทั้งการรายงานทางโทรศัพท์ ทางแอปพลิเคชันไลน์ หรือช่องทางอื่นที่สะดวกและรวดเร็ว ขอให้การดําเนินการในเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคทั้งในโรงเรียน และในพื้นที่ใกล้เคียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการโดยเคร่งครัด

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้สถานศึกษา ติดตามการเคลื่อนย้ายของแรงงานกลับภูมิลำเนา ตรวจสอบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ให้หยุดเรียน เพื่อป้องกันการระบาดในโรงเรียน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button