ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ. เชิญแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ….

สพฐ. เชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ….

ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2564
*ข้อมูลที่ถูกรวบรวมจะนำไปใช้เฉพาะในการดำเนินการของร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …. เท่านั้น

1) ท่านสามารถส่งความคิดเห็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏนี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGglOHdC-_W3ZaDlOYa8HMNHqqMLr6I7pJO-7ERrab9oMM0g/viewform

ทั้งนี้ นอกจากช่องทางหลักในการส่งความคิดเห็นข้างต้นแล้ว ท่านสามารถส่งความคิดเห็นผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ส่งความคิดเห็นไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ
(2) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
[email protected] หรือ
(3) ผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 288 5957

๒) หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ
(๑) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท์หมายเลข 02 280 2936  หรือ
(๒) กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย คดีความและนิติการ สำนักนิติการ  โทรศัพท์หมายเลข  02 288 5677

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button