ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนักเรียนและบุคลากร ในสังกัด สพฐ.

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนักเรียนและบุคลากร ในสังกัด สพฐ.

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 33)

ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต – 19) ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสาถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามคําสั่ง และประกาศดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ให้ดําเนินการดังนี้
1.1 หน่วยงานในสังกัดที่มิใช่สถานศึกษา
1) ให้ผู้บริหารของหน่วยงาน มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน เว้นแต่ มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน โดยให้คํานึงถึงเป้าหมายการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุด ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสําคัญ และให้ใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจํานวน และจํากัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคลากร รวมทั้งจัดการอบรมสัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลัก เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา2) สําหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน ที่ต้องเดินทางโดยวิธีการ ขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน เว้นแต่ มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน โดยให้คํานึงถึงเป้าหมายการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสําคัญ3) งดการเดินทางไปราชการข้ามจังหวัด เว้นแต่เป็นข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง

4) ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า 5 คน หากต้องจัดกิจกรรม การประชุม อบรม หรือสัมมนาในช่วงระยะเวลานี้ ให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.2 หน่วยงานสถานศึกษา

1) ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษา ทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั้น

2) งดการเดินทางไปราชการข้ามจังหวัด เว้นแต่เป็นข้อสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง

3) ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า 5 คน หากต้องจัดกิจกรรม การประชุม อบรม หรือสัมมนาในช่วงระยะเวลานี้ ให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ให้ดําเนินการดังนี้
2.1 หน่วยงานในสังกัดที่มิใช่สถานศึกษา1) ให้ผู้บริหารของหน่วยงาน มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านให้มากที่สุด เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน โดยให้คํานึงถึงเป้าหมายการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ สุงสูตของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสําคัญ และให้ใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจํานวน และจํากัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคลากรรวมทั้งจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลัก เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา2) ให้ดําเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-) จังหวัด กําหนด

2.2 หน่วยงานสถานศึกษา

1) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านให้มากที่สุด เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน โดยให้คํานึงถึงเป้าหมายการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุด ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสําคัญ และให้ใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจํานวน และจํากัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคลากรรวมทั้งจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธิการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลัก เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

2) ให้สถานศึกษาผ้าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Demand, On Hand) โดยรูปแบบ On Site นั้น สถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม ของระบบ Thai Stop Covoid (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

3) หากพบผู้ติดเชื้อต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและดําเนินการตามมาตรการ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พร้อมทั้งเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand)

3. ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาดําเนินการตามมาตรการ

       ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัด และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกําหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนักเรียนและบุคลากร ในสังกัด สพฐ.
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนักเรียนและบุคลากร ในสังกัด สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button