ข่าวการศึกษา

เกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตและการดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

เกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตและการดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

เกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ต
การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต แบบซื้อ Sim Card ใหม่ หรือแบบซื้อแพคเกจเติมเงินกับ Sim Card เดิมความเร็วคงที่ อย่างน้อย 4 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน สำหรับนักเรียนที่มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
1.  อนุบาล ความเร็วไม่น้อยกว่า 4 Mbps ราคา 120 บาท/เดือน
2.  ประถมศึกษา ความเร็วไม่น้อยกว่า 4 Mbps ราคา 120 บาท/เดือน
3.  มัธยมศึกษาตอนต้น ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Mbps ราคา 150 บาท/เดือน
4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Mbps ราคา 150 บาท/เดือน

การดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน
1.  โรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.  โรงเรียนเป็นผู้เบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือนให้กับผู้ปกครอง/นักเรียน โดยหลักฐานการเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในนามโรงเรียน โดยใช้หลักการรายชื่อนักเรียนแนบท้ายสัญญา

เกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตและการดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 เกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตและการดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 เกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตและการดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 เกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตและการดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 เกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตและการดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 เกณฑ์การจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตและการดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button