สื่อการสอน

ดาวน์โหลด แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ในการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลด แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ในการจัดการเรียนรู้

แนวการใช้หนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิขสิทธิ์เป็นของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น หากมีวัตถุประสงค์อื่นใดขอให้ติดต่อมายังมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ดาวน์โหลด แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ในการจัดการเรียนรู้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button