ข่าวการศึกษา

แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด)

แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด)


แนวทางลดภาระครู โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดรุนแรงทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ทําให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ไม่สามารถ จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายและแนวทาง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่เป็นการเรียนรู้แบบ On-Site ในพื้นที่ ที่มีความปลอดภัยสามารถไปสถานศึกษาได้ ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับการเรียนรู้เป็น On-Air, Online On-Hand และ On-Demand นอกจากนั้น ให้มีการเพิ่มเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก รวมทั้งลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน ในส่วนของงบประมาณที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ การคืน ลด ผ่อน ขยาย ช่วยเหลือค่าเทอม และการเรียนในชีวิตวิถีใหม่ (Learning in the New Normal) ความแจ้งแล้วนั้น

เพื่อเป็นการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนด แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ดังภาพ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด)

แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด) แนวทางลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (สพฐ.แจ้ง ด่วนที่สุด)

ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button