ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

หนังสืออย่างเป็นทางการ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (หนังสือทางการ) ใบสมัครไฟล์เวิร์ด และรายละเอียดต่างๆ

หนังสืออย่างเป็นทางการ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (หนังสือทางการ) ใบสมัครไฟล์เวิร์ด และรายละเอียดต่างๆ

คำชี้แจงครูดีไม่มีอบายมุข  (รุ่น11)

ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564

โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ได้น้อมนําพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดังที่อัญเชิญ มาเบื้องต้น ที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและหน้าที่ของครู และจากส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.2557 ที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่า สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดิน  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติในสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยศักยภาพของครู พลังความสามัคคีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน จึงมีแนวทางการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 11 (ปีที่ 11) ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข

1.1 มีความซื่อสัตย์
1.2 ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
1.3 ไม่สูบบุหรี่ทุกชนิด
1.4 ไม่เล่นการพนันทุกรูปแบบ
1.5  เป็นครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ หรืออื่นๆที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

โดยให้สํารวจคุณสมบัติตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ (หากครูไม่ซื่อสัตย์แล้วจะสอนนักเรียนให้ซื่อสัตย์ได้อย่างไร)

2.การให้คะแนนการเพื่อการคัดเลือกมาจาก สิ่ง ต่อไปนี้
2.1 จากการทําโครงการ (project) ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้

• ให้ผู้สมัครรับการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุขทุกท่านทําโครงการ (project) ภายใต้แนวคิด “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19 “

  • วัตถุประสงค์ของโครงการ(project) “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโค วิต-๑๙ ” มุ่งให้เกิดพฤติกรรม หรือมีพัฒนาการ ๓ ด้านในนักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชน ดังนี้
    • พฤติกรรมลด เลิก อบายมุข (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนันทุก – รูปแบบ) พฤติกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิต-19
    • พฤติกรรมซึ่งตนเองในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโตวิต- 19  สร้างอาหาร(การเกษตร) สร้างยา(สมุนไพร) สําหรับครอบครัว
    • พฤติกรรมความมีน้ําใจ แบ่งปันต่อผู้อื่น

2.2  จากผลงานย้อนหลัง 3 ปี ที่ตนเองได้ทําจริง ลงสู่นักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีผล ให้เกิดการลด เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ

2.3  จากคุณสมบัติ 4 ข้อของตนเอง
2.3.1 ความซื่อสัตย์
2.3.2 ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
2.3.3 ไม่สูบบุหรี่ทุกชนิด
2.3.4 ไม่เล่นการพนันทุกรูปแบบ

3. ระยะเวลาในการทําโครงการ (project)

3.1 ใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยแยกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1
• ลงทะเบียนสมัคร
ส่งโครงการ (Project) ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุขรับมือโควิด-19 ส่งผลงานย้อนหลัง 3 ปี ที่ตนเองได้ทําจริง ลงสู่นักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีผล ให้เกิดการลด เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่  การพนันทุกรูปแบบ โดยลงทะเบียนสมัคร/ ส่งโครงการ /ส่งผลงานย้อนหลัง 3 ปี ในเวปไซต์ ที่ โรงเรียนคําพ่อสอน.com ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564

ช่วงที่ 222
• ส่งผลการดําเนินงานจากโครงการ (project “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19” ในเวปไซต์ ที่ โรงเรียนคําพ่อสอน.com ได้ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2565

ช่วงที่ 3
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกโครงการ (project) ครูเพื่อศิษย์ ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19 (รอบที่1) ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2tbt ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รอบที่1) แล้ว ให้นําเสนอ ผลงาน (ตามสภาพจริง) ผ่านระบบzoom ท่านละ 20 นาที โดยจะแจ้งล่วงหน้าและจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ตั้งแต่ -30 มิถุนายน 2564

ช่วงที่4
• ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่11) รุ่น11 ปีการศึกษา 2564 วันที่15 กรกฎาคม 2565 และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ในเดือนตุลาคม 2565 ในห้วงก่อนวันครูโลก 1 สัปดาห์ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยรับมอบโล่ฯ จากผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ
1.ผู้ที่สมัครและส่งผลงานตรงตามเงื่อนไข ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะได้รับ
–  เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2564
–  เมล็ดฟ้าทะลายโจร ยาฟ้าทะลายโจร
–  เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข จะได้รับ
–  โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข
–  เสื้อครูดีไม่มีอบายมุข
–  เมล็ดฟ้าทะลายโจร /ยาฟ้าทะลายโจร
–  เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

ศึกษาข้อมูลและ ส่งโครงการ (project) ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิต-19 ได้ในเวปไซต์ ที่ โรงเรียนคําพ่อสอน.com หรือสแกน จะ สมัครและส่งโครงการฯ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2564 ส่งผลการทําโครงการ ฯ 1- 30 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ดร.บรรเจอคพร ผู้แสนสุข 089-678 1499
นางสุรีย์ คําหน่อแก้ว 089-267 2639
น.ส.รจนา กลิ่นหอม 247-344 39553
น.ส.อาสา มะหะมาน 085-2475 5525

รายละเอียดเพิ่มเติม : ที่ โรงเรียนคําพ่อสอน.com
ผลงานครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งใน เวปไซต์ที่ โรงเรียนคําพ่อสอน.com ช่องทางเดียว

ใครสมัครได้บ้าง ? โครงการครูดีไม่มีอบายมุข เขียนหรือพิมพ์และอื่นๆ คลิกที่นี่มีคำตอบ

ติดตามข่าวและรายละเอียดที่เพจ ครูดีไม่มีอบายมุข และ เพจ โรงเรียนคำพ่อสอน

ไฟล์เวิร์ด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564

ไฟล์ PDF ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564

หนังสือประกาศ ครูดีไม่มีอบายมุข

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button