สาระความรู้

ใครสมัครได้บ้าง ? โครงการครูดีไม่มีอบายมุข เขียนหรือพิมพ์และอื่นๆ ที่นี่มีคำตอบ

ใครสมัครได้บ้าง ? โครงการครูดีไม่มีอบายมุข เขียนหรือพิมพ์และอื่นๆ ที่นี่มีคำตอบ

หลายๆท่านที่จะสมัคร โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564 ต่างมีข้อคำถามเกิดขึ้นมากมาย วันนี้เว็บไซต์ รักครู.com จึงไปหาคำตอบจากเพจต้นทาง ได้ความว่า ดังนี้

สรุปข้อคำถามที่เกิดขึ้นและแนวการตอบคำถาม

1. ใครส่งได้บ้าง
– ผู้ที่สามารถส่งได้ ครู ผู้บริหารทุกสังกัด บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ ศึกษาธิการจังหวัด ครูพี่เลี้ยง ครูสอนศาสนา ครูภูมิปัญญา
– ส่งไม่ได้ นักศึกษาฝึกสอน พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง
2. คนที่ได้รับโล่แล้วส่งได้หรือไม่
– ไม่ได้
3. ทำร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่
– ไม่ได้ต้องทำคนเดียวเท่านั้น ถ้าเป็นโครงการที่ครูบอกต้องมีครูคนอื่นร่วมครูต้องเป็นหลักเท่านั้น
4. สมัครอย่างไรกรอกข้อมูลที่ไหน
– โหลดใบสมัครไปจัดทำข้อมูลได้ที่ โรงเรียนคําพ่อสอน.com เพจ เพจ ครูดีไม่มีอบายมุข และ เพจ โรงเรียนคำพ่อสอน
5. เขียนหรือพิมพ์
– พิมพ์เนื้อหาตามความเหมาะสมชัดเจนเน้นเรื่องที่จะนำเสนอ /แนบรูปภาพกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมไม่เยอะเกินไป/เกียรติบัตรกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับไม่ต้องแนบมา
6. ขนาดของโครงการ
– เป็นโครงการที่ครูปฏิบัติได้จริงเกิดผลการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
7. เกณฑ์การให้คะแนนจาก 3 ข้อหลักๆ
– 1. ผลงานครูย้อนหลัง 3 ปี ที่มีผลทำให้คนละเลิกอบายมุขเหล้าเบียร์ บุหรี่ และการพนันทุกรูปแบบ(หวย ลอตเตอรี่) 2. พฤติกรรมของครู 3.ผลงานโครงการที่จะดำเนินการ
8. ทำโครงการต้องใช้งบหรือไม่อย่างไร
– การทำโครงการเน้นความพอเพียงเกิดประโยชน์สูงประหยัดสุด
9. การประกาศผล
– หลังจากส่งผลงาน รอบแรกเมื่อกรรมการคัดกรองแล้วถ้าผ่านต้องนำเสนอต่อกรรมการอีกครั้งผ่านระบบ zoom ถ้าผ่านจะได้รับโล่รางวัล ที่ไม่ผ่านจะได้รับเกียรติบัตร
10. การรับรอง
– ไม่ต้องมีผู้รับรองถ้าโครงการผ่านจะมีการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน หรือผู้ปกครอง ตามความเหมาะสมและเห็นสมควร ในวันที่นัดหมายผ่านระบบ zoom
ขอให้ข้าราชการครูที่จะส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ เพื่อรับการคัดเลือกด้วยการทำความดีเพื่อศิษย์ให้ปลอดอบายมุข พึ่งตนเองด้านอาหาร ยา และรูัจัการแบ่งปัน  ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นไปแล้วนั้น ได้อ่านพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู เน้นให้อ่านหน้า 32-33หรือหากอ่านทั้งหมดจะดีมาก ขอเป็นกำลังใจให้ครูดีๆของประเทศไทย ครองตนเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์  คลิกอ่านที่นี่
การดำเนินการส่งใบสมัคร
1. อ่านและศึกษาเอกสารใบสมัคร จัดพิมพ์ข้อมูลให้เสร็จสิ้น
2. ดำเนินการสมัครโดย อัพโหลดข้อมูลผ่านระบบ เวบไซต์ ที่ โรงเรียนคำพ่อสอน ซึ่งตอนนี้ระบบกำลังดำเนินการให้เรียบร้อยช่วงนี้ให้ครูดำเนินการเตรียมข้อมูลไว้ก่อน
3. ปีนี้เปิดเฉพาะประเภทบุคคลไม่มี โรงเรียนดี ครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนสมารถสมัครได้ทุกคน ยกเว้น เจ้าหน้าที่ธุรการ นักศึกษาฝึกสอน นักการภารโรงและพระสงฆ์
ขอบคุณเพจ : ครูดีไม่มีอบายมุข  ที่ให้คำตอบ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button