ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ก.มหาดไทย แจ้ง ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน เป็น 21 บาทต่อคน เริ่ม ปีงบประมาณ 2565

ก.มหาดไทย แจ้งปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเป็น 21 บาทต่อคน เริ่ม ปีงบประมาณ 2565

หลายเขตพื้นที่ ได้ดำเนินการแจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน แล้ว เช่น สพป.สระแก้ว เขต 1 ดังภาพ

ก.มหาดไทย แจ้ง ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน เป็น 21 บาทต่อคน เริ่ม ปีงบประมาณ 2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รักครู.com จึงได้ไปหาหนังสือกระทรวงมหาดไทยตามที่อ้างถึง ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนนุ ทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) และแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย   รายละเอียดตามหนังสือดังนี้

ก.มหาดไทย แจ้ง ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน เป็น 21 บาทต่อคน เริ่ม ปีงบประมาณ 2565

ก.มหาดไทย แจ้ง ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน เป็น 21 บาทต่อคน เริ่ม ปีงบประมาณ 2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button