ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ก.มหาดไทย แจ้ง ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวัน เป็น 21 บาทต่อคน เริ่ม ปีงบประมาณ 2565

ก.มหาดไทย แจ้งปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเป็น 21 บาทต่อคน เริ่ม ปีงบประมาณ 2565

หลายเขตพื้นที่ ได้ดำเนินการแจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน แล้ว เช่น สพป.สระแก้ว เขต 1 ดังภาพ

รักครู.com จึงได้ไปหาหนังสือกระทรวงมหาดไทยตามที่อ้างถึง ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนนุ ทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) และแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย   รายละเอียดตามหนังสือดังนี้

Back to top button