ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งจัดสรรเงินเยียวยา 2000 เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน (ครั้งที่ 2)

สพฐ.แจ้งจัดสรร เงินเยียวยา 2000 เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน (ครั้งที่ 2)

จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน (ครั้งที่ 2)

ตามหนังสือที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และ ชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการรายงานข้อมูลการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านช่องทาง https://report2000.edude.in.th หลังจากจ่ายเงินกู้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ.แจ้งจัดสรรเงินเยียวยา 2000 เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน (ครั้งที่ 2)

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

  1. ได้อนุมัติจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชุดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ข้อมูลจากการรายงานข้อมูล ผ่านช่องทาง https://report2000.edudey.in.th ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สามารถดูรายละเอียดบัญชีจัดสรรได้จากเว็บไซต์สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน http://plan.bopp-obec.info
  2. จากการตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลผ่าน Application พบความซ้ำซ้อน ของนักเรียนที่ขอรับจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมซึ่งจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

1. หนังสือแจ้ง

2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.

3. โรงเรียนหน่วยเบิก

4. บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน

5. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินกู้ซ้ำซ้อน

6. แบบรายงานขอรับสนับสนุนเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button