หนังสือราชการหนังสือคู่มือ

การนับเวลาเรียนและการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

การนับเวลาเรียนและการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

จากหนังสือเรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้​ การวัดและประเมินผล​ การนับเวลาเรียน​ การอนุมัติการจบการศึกษา​ และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน​ (ปพ.1)​ ปีการศึกษา​ 2564 และ แนวทางการจัดทำ ปพ.1 ประจำปีการศึกษา 2564  รักครู.com จึงแยกประเด็นในข้อที่ 2. ของหนังสือเรื่องดังกล่าว โดยข้อที่ 2 ได้ระบุไว้ว่า

2. การนับเวลาเรียนและการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

2.1 การนับเวลาเรียน

การนับเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 ให้เริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สําหรับโรงเรียนที่เปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ให้เริ่มนับเวลาเรียนตั้งแต่วันที่เปิดภาคเรียน โดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้าง เวลาเรียนที่สถานศึกษากําหนด ส่วนการเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ยังคงเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2.2 การอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การอนุมัติการจบการศึกษา ให้สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1) กรณีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์การจบแต่ละระดับ ให้อนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
2) กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด 0 ร มส) ให้สถานศึกษากํากับ ติดตาม ช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริมและดําเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้นและอนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

การนับเวลาเรียนและการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร : การนับเวลาเรียนและการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button