หนังสือราชการ

แนวทางการจัดทำ ปพ.1 ประจำปีการศึกษา 2564

แนวทางการจัดทำ ปพ.1 ประจำปีการศึกษา 2564

การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1  ปีการศึกษา 2564 
การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564
1. สถานศึกษาไม่ต้อง นําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET มากรอกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยให้ ใส่เครื่องหมายขีด “ ” ในช่องผลการทดสอบระดับชาติและช่องสัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบ ระดับชาติ
2. หากสถานศึกษาใดหรือหน่วยงานใด จะใช้ผล (O-NET) ให้แนบใบแจ้งผลการทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปกับ ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1

เอกสารประกอบจาก : ซักซ้อมความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้​ การวัดและประเมินผล​ การนับเวลาเรียน​ การอนุมัติการจบการศึกษา​ และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน​ (ปพ.1)​ ปีการศึกษา​ 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แนวทางการจัดทำ ปพ.1 ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวทางการจัดทำ ปพ.1 ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button