สาระความรู้

พม.เร่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ทั่วประเทศ เสร็จแล้ว กว่า 4,000 แห่ง

พม.เร่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ทั่วประเทศ เสร็จแล้ว กว่า 4,000 แห่ง

(25 มี.ค.65) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือสำหรับการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัย ภายใต้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Service Center) เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว จำนวน 4,355 แห่ง ศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกระทรวง พม. ในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 ที่ประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button