ข่าวการศึกษา

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเรื่องพลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 คุรุสภา

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเรื่องพลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 คุรุสภา

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเรื่องพลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 คุรุสภา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หลักการและที่มา

คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติมอบคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 กำหนดประเด็น หรือหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2656 โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการจัดงานวันครูไปประกอบการพิจารณา ต่อมาคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีมติกำหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 คือ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” และเห็นชอบให้มีการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านการอบรมออนไลน์ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ หัวข้อแก่นสาระ (Theme) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานวันครู อันจะเป็นการเสริมสร้างให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน ทางการศึกษาให้สมเกียรติของวิชาชีพ ภายใต้หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของงานวันครู และแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษากับบริบทสังคม ระดับชาติ และนานาชาติ

ระยะเวลาการพัฒนา:  ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565

วัตถุประสงค์

 • 5.1เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565
 • 5.2เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565

คำชี้แจง

 • 1.ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาผ่าน www.วันครู.com หรือตามช่องทางที่กำหนด
   • 1.1ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนในแบบฟอร์มรับสมัคร โดยจะต้องกรอก username ของระบบ trainflix จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนที่ ลงทะเทียบอบรม
   • 1.2กรณีผู้ที่ยังไม่มี username ของระบบ Trainflix ต้องดำเนินการสมัครก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนตามข้อ 1.1 ได้
     • 1.2.1ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อสมัครสมาชิกสำหรับ
     • 1.2.2หรือสมัครสมาชิกได้ที่ https://trainflix.com หากสมัครผ่านทางเว็บไซต์จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร
 • 2.ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วตามขั้นตอนในข้อที่ 1 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565
 • 3.หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย สู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 ประกอบไปด้วย 2 ตอน 9 หัวข้อ มีจำนวนชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้
  • 1.การสร้างและประยุกต์ใช้ metaverse ในการจัดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนในอนาคต ด้วยโปรแกรม Spatial” (The Metaverse Creation and Application for Increasing Learners’ Potential via (5 ชม.)
  • 2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงและห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนการสอนยุคดิจิทัล (5 ชม.)
  • 3.การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล (6 ชม.)
 •  4.ความปลอดภัยไซเบอร์และทักษะดิจิทัล (3 ชม.) (6 ชม.)
   • 1.เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ (3 ชม.)
   • 2.การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (3 ชม.)
   • 3.การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของนักเรียน EF (3 ชม.)
   • 4.การจัดการความสุขในโรงเรียน (well-being at school) เพื่อเท่าทันความเครียดในยุค VUCA (3 ชม.)
   • 5.การพัฒนาทักษะใหม่ (New Skills) สู่สากล (3 ชม.)
 • 5.หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพ คนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 มี 2 ตอน 9 หัวข้อ จำนวนชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเลือกเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยตอนละ 1 หัวข้อ และมีจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ 17 ชั่วโมง (50%) จึงจะมีสิทธิได้รับเกียรติบัตร ซึ่งเกียรติที่ออกให้จะนับจำนวนชั่วโมงที่ท่านได้เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหัวข้อแต่ไม่เกิน 34 ชั่วโมง
 • 6.ในแต่ละหัวข้อผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับชมวีดิทัศน์ (VDO) ร้อยละ 100 และทำกิจกรรมตอบคำถามท้ายบทเรียนโดยต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งกิจกรรมท้ายบทเรียนของแต่ละหัวข้อ เป็นแบบทดสอบ (ปรนัย) จำนวน 15 – 20 ข้อ และการสะท้อนคิดแบบเขียนตอบ จำนวน 1 ข้อ
 • 7.เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการตามข้อ 4 และ 5 เรียบร้อยแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องตอบแบบสอบถามก่อนจึงจะสามารถขอรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ตามช่องทางที่กำหนด
 • 8.ในกรณีที่มีปัญหาทางปฏิบัติให้เป็นอำนาจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินและให้ถือเป็นที่สุดอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเรื่องพลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 คุรุสภา

ติดต่อสอบถาม [email protected]
คำชี้แจง https://bit.ly/3soKL8S
ที่มา : คุรุสภา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button