สาระความรู้

แนวทางประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการ

แนวทางประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการ

แนวทางประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่าพลเรือนที่ เพจ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำไว้เป็นข้อมูลสำหรับข้าราชการที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดังนี้

“เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น”
📄 ด้วยกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 100 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563 กำหนดแนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน
🏆 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นใช้เป็นแนวทางในการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน
📌 สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำความหมายและตัวอย่างการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน รายละเอียดตามภาพด้านล่าง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
แนวทางประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการ แนวทางประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button