ข่าวการศึกษา

คุรุสภาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

คุรุสภาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา: www.facebook.com/Khurusaphaofficial  และ
YouTube คุรุสภา: www.youtube.com/c/khurusapha

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (แนวใหม่) เป็นไปด้วยความรอบคอบ และตามรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนที่ถูกต้องก่อนการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู หน่วยงานผู้ใช้ครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คุรุสภาจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป  โดยสามารถเข้าร่วมประชุมฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นในวัน เวลา และช่องทางดังกล่าว

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button