ข่าวการศึกษา

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน

การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาขึ้นใหม่ รวมถึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและลดภาระในการประเมินนั้น ที่ผ่านมาสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยการประชุมในครั้งนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้นำหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติ รวมถึงต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจกับข้าราชการครูในพื้นที่ ให้ปฏิบัติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง สำนักงานเขตพื้นที่ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 1,225 คน โดยได้เปิดโอกาสให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม – ตอบประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลและชี้แจงกับข้าราชการครูให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้บริหารของสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ดร.อนันต์ พันนึก รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผอ.ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 นางสิริศจี จินดามัย ผอ.ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 นางสาวนิธนิวา ดำรงค์มงคลกุล ผอ.ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ นางสาวศิริรัตน์ เสือโรจน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน และนางสาวนิตยา โล๊ะกาแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 

ในการนี้ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันดำเนินการให้โรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยขอให้เขตพื้นที่การศึกษาชี้แจง ทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง เพื่อให้เกิดการดำเนินการถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และได้เน้นย้ำว่าการเข้าสู่ระบบใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย สำนักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ที่สำคัญการประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่ ก.ค.ศ. เน้นย้ำ คือ ยกเลิกการประเมินจากแฟ้ม เน้นการประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียน ทั้งหมดนี้ถือเป็นการร่วมกันพัฒนาการศึกษา อันจะส่งผลไปยังคุณภาพของเด็กและเยาวชนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2565
และ ครั้งที่ 4 วันที่ 16 สิงหาคม 2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button