ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อเงินกู้ ช.พ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อเงินกู้ ช.พ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 5 และสมาชิก ช.พ.ส. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และการให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค.  การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 5  และสมาชิก ช.พ.ส. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และการให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค.  การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ5 และสมาชิก ช.พ.ส. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และการให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนื่องจากไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ประกอบความในข้อ 5  แห่งระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 707 ว่าด้วยการให้สินเชื่อจึงให้ยกเลิกประกาศธนาคารออมสิน  ดังต่อไปนี้

  1.  ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค.  ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2548 (รหัส 04-12-11/10)
  2. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค.โครงการ 5 และสมาชิก ช.พ.ส. ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2552 (รหัส 04-12-11/23)
  3. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2553 (รหัส 04-12-149)
  4. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 (รหัส 04-12-164)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วิทัย รัตนากร  ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อเงินกู้ ช.พ.ค.

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/D/067/T_0023.PDF

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button